Algemene voorwaarden Keepersschool Anton Scheutjens


1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Cursus: Serie van trainingen die door de Keepersschool wordt aangeboden. Hieronder vallen de basiscursus, gevorderdencursus, de topklasse en de selectiekeeperscursus.

Training op locatie: Training verzorgd door de Keepersschool op een afgesproken locatie.

Privé́ training: Training met maximaal drie keepers verzorgd door de Keeperschool.

Deelnemer/ Opdrachtgever: Persoon die gebruik maakt van de diensten van de Keepersschool en hiervoor toestemming heeft van ouder/voogd.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van de Keepersschool: cursussen, trainingen op locatie, privé trainingen, en alle overige activiteiten.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van de Keepersschool waarbij derden betrokken worden.

2.3. De diensten van de Keepersschool worden verzorgd op een door de Keepersschool bepaalde locatie.

2.4. Een overzicht van de diensten van de Keepersschool wordt gepubliceerd op de website van de Keepersschool

3. Aanmelding & Inschrijving

3.1. Aanmelding voor deelname aan cursussen van de Keepersschool kan alleen door insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

3.2. Aanmelding voor de basiscursus is voor iedereen open. Deelname aan de gevorderden cursus, of topklasse kan alleen na het voltooien van de basiscursus en op selectie van de Keepersschool. Ingedeeld worden bij de gevorderden cursus is afhankelijk van selectiecriteria  zoals genoemd op de website van de Keepersschool. Of een keeper uitgenodigd wordt voor de topklasse wordt bepaald door de leiding van de Keepersschool. Slechts een beperkte groep kan deelnemen aan deze topklasse.

3.3. De aanmeldingen worden door de Keepersschool geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers voor de cursus bereikt is.

3.4. Na aanmelding ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging. Dit is geen garantie voor deelname maar laat weten dat de aanmelding door de Keepersschool is ontvangen en geregistreerd.

3.5. Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum aantal deelnemers voor een cursus is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is maar dat de betreffende aanmelding automatisch wordt meegenomen naar de eerstvolgende cursus. Uiteraard ontvangt u hierover bericht via de e-mail of post.

4. Betalingsvoorwaarden & -Procedure

4.1. Bij het bericht van definitieve deelname ontvangt u een factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus vermeld staat.

4.2. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

4.3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te vervallen.

4.4. Met inzending van het inschrijfformulier heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus. Na deze opgave is restitutie van het inschrijfgeld als volgt vastgesteld:
- schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus;
- bij schriftelijke afmelding tussen 2 & 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd;
- bij schriftelijke afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag gefactureerd en is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.

4.5. In geval van langdurige ziekte of een langdurige blessure kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/voogd van de deelnemer) contact opnemen met de Keepersschool en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over de invulling van de oplossing wordt door de Keepersschool genomen.

4.6. De Keepersschool behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel verplaatsen (tijd/locatie) van een cursus in geval de weersomstandigheden of onveiligheid een normale training niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via onze website op de hoogte gesteld.

 4.7. Bij afwezigheid van de deelnemer tijdens een training wordt geen geld terug gestort.

5. Aansprakelijkheid / Gedrag

5.1. Deelname aan de diensten van de Keepersschool geschiedt altijd op eigen risico. De Keepersschool is nooit aansprakelijk voor tijdens een cursus opgelopen lichamelijk letsel.

5.2. Een ieder die gebruik maakt van diensten van de Keepersschool, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

5.3. De Keepersschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.

5.4. De Keepersschool is clubonafhankelijk en derhalve te gast op Sportpark De Potacker, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en kleding. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.

5.6. De deelnemer dient op de door de Keepersschool aangegeven tijd aanwezig te zijn waarbij hij/zij gekleed gaat in gepaste sportkleding, afgestemd op de weersomstandigheden van dat moment.

5.7. De door de Keepersschool eventueel in bruikleen gegeven kleding of materiaal, blijft te allen tijde eigendom van de Keepersschool.

5.8. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en publiek.

5.9. De Keepersschool is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.

6. Privacy wet
De Keepersschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s, video’s en persoonlijke gegevens te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, presentaties en andere uitingen van de Keepersschool. Indien u niet toestaat dat wij het materiaal van u of uw zoon/dochter gebruiken dient u ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

7. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Keepersschool en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

8. Disclaimer

8.1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

8.2. De Keepersschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de cursussen of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal; vergeten materialen en dergelijke) kan niet op de Keepersschool worden verhaald.

8.3. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van de dienst bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de Keepersschool.


< Terug naar inschrijven